Spolek lidí #7ERO

Činy nejen slova!

Digitalizací mezilidské komunikace v posledních dekádách byl potlačen význam osobních mezilidských vztahů, slušnosti a tvůrčí smysluplné práce. Ve společnosti narůstá síla agresivních sebestředných psychopatů a oligarchických skupin, které ovládly stát, vysávají peníze z rozpočtu, brání vyvážené spravedlnosti a především omezují svobodu lidí. Ze státu se stále více stává slídil pro mocné a divné vlivné, namísto organizace respektující rovnost občanů a ochraňující jejich bezpečnost a pečující o vyváženou spravedlnost. Soustřeďujeme se na klíčové věci, které nás spojují a umožní chránit svobodu lidí proti globálním mocenským skupinám a místním padouchům. Věříme, že pokud je padouchů tak málo, že se dokáží spojit, vzniká totalita a tu nechceme. Pokud je naopak padouchů příliš, zvrhává se společnost do anarchie, což také nedopustíme. Všichni jsme lidé se svými dobrými i špatnými vlastnostmi a děláme chyby a snažíme se z nich poučit. Radujeme se z čestně dosažených úspěchů a děláme věci nejlépe jak umíme a snažíme se o skvělost ve všem co děláme. Proto víme, jak moc je důležité ve společnosti kultivovat slušnost, nechat lidi volně dýchat, nenechat je propadnout strachu a vytvořit jim férové prostředí pro pozitivní tvoření. Člověk je člověk jaký je a každý z nás pracuje jak nejlépe dovede pro skvělé Česko s nádhernou krajinou pro šťastný a zdravý život. #7ERO  
Záměrem SEDMERO je stmelení síly jednotlivých mozků ve společnosti pro inovace jejího fungování s cílem rozvíjet rozumný stát, který ctí svobodu a demokratické zřízení a pracuje ku prospěchu většiny. Jsme stmelující platformou pro rozumné lidi, kteří se chtějí aktivně podílet svými myšlenkami a odpovědnou aktivitou na rozvoji Česka. Česká republika byla vždy regionem, kde se střetávaly vlivy z celé Evropy. Pojďme naši různorodost, toleranci, myšlení a to nejlepší, co je v každém z nás, využít ku prospěchu celku tak, aby se Česko stalo dlouhodobě jedním z nejlepších států pro život na Zemi.
 

Patří vláda na pranýř!?

Dávat vládu na pranýř nepomůže, je potřeba ji odstavit od válu. Začněme tím, že vystavíme stopku krajským úřadům! Věnujme se především kultivaci slušnosti, tvoření a práci pro obec v místě,[...]

Česko potřebuje shodu na vyšších principech

Najdeme shodu aspoň v základních principech fungování České republiky, které budeme všichni respektovat? Pokud nejsou lidé sjednoceni a stmeleni společným zájmem o fungující stát, vzniká buď[...]

Rýsuje se řešení pro budoucnost Česka

Česko potřebuje pořádnou vizi a strategii udržitelného rozvoje, namísto neustálého rozeštvávání lidí, šíření strachu, dehonestace názorových oponentů a píárování sebestředných poblitiků a[...]

Zákony šaria a evropská dhimmikracie

Vážení zákonodárci, Česko, jak rád říkám, je jako horní poschodí Titaniku. Všechno kolem se už potápí, ale tady se pořád tančí. Češi se ze své pohody nenechají vyrušovat fakty a událostmi,[...]

Z monitoru se děti moc nenaučí

OECD loni uveřejnila výsledky mezinárodního testování. Ukázalo se, že čeští studenti chodí neradi do školy. Ovlivňuje jejich studijní výsledky fakt, že škola není jejich oblíbené místo? To víte,[...]

Rozsviťme Česko 17. listopadu 2015 ~ 17:11

Vyzýváme všechny další iniciativy, spolky, sdružení, seskupení a další organizace, ale i například skupiny na Facebooku a jednotlivce či osobnosti z společenského, kulturního a vědeckého[...]

Podstatná témata ~ úvodní představení

Soustřeďujeme se na vymýšlení řešení a strategii jejich zavedení do života ku prospěchu obyvatel ČR: I. STÁT pro LIDI prosazujeme rozumný efektivně řízený stát pro lidi s decentralizací moci a[...]

Principy

Svoboda

ctíme a hájíme svobodu jednotlivce s respektem ke svobodě druhých; pouze ve svobodném a svébytném státě je možné svobodně žít a podnikat; nenechme si své svobody okrájet pod falešnými záminkami

Spravedlnost

zásadní je pro nás vymahatelnost jasného práva a povinností pro všechny bez rozdílu; ctíme presumpci neviny a ochranu jedince před hrubou silou státu; stát nesmí být pasákem, ale garantem spravedlnosti a bezpečnosti

Odpovědnost

klademe velký důraz na vzdělanost obyvatel a trénink jejich odolnosti manipulaci, pomáháme lidem uvědomit si sílu sebe sama, vlastního rozumu; vedeme lidi k odpovědnosti; informační společnost a vzdělaná a zdravá populace státu jsou základem naší konkurenceschopnosti v globálním světě  
 

Pomoc

  má být cílená a bez diskriminace ať negativní či pozitivní, pomáháme přímo a systematicky sociálně/zdravotně potřebným a lidem ve skutečné nouzi opět se postavit na vlastní nohy; vážíme si seniorů a jejich zkušeností a moudrosti a pomáháme jim udržet si doživotní důstojnost; nejen pro pomáhání druhým jsou potřebné zdravé finance státu

Krajina

pečujeme o trvale udržitelný rozvoj území, fungující infrastrukturu státu a kvalitu kulturní krajiny pro zdravý život; nástrojem jsou přírodě blízká opatření, úcta k lidské práci, zdravý selský rozum a ne beton bez pokory a rozmyslu

Bezpečí

chráníme populaci před násilníky a hrozbami jak ze strany přírodních živlů, tak agresorů; omezujeme ovlivnitelnou státní moc a její vliv na život lidí a tím možnou korupci; nejbezpečnější a nezneužitelná data jsou ta, která stát nemá, anebo vůbec nevzniknou
 

Rozum

  oceňujeme tvůrčí a smysluplnou práci a věnujeme se kultivaci slušnosti; chráníme práva duševního vlastnictví; rozumný stát minimalizuje státní byrokracii, nechává lidi volně dýchat a zlepšuje efektivitu a smysl státem poskytovaných služeb  

Témata pro zamyšlení

 • Rozumný stát pro lidi
 • Jasné právo a rovnost před spravedlností
 • Konkurenceschopnost
 • Sociální systém
 • Skvělé místo pro život
 • Svobodná média
 • Ochrana obyvatel
 • Zdravé finance

Osobnosti

Pokud máte zájem se k nám přidat, zašlete nám své náměty, nápady a návrhy jak pomáhat rozvoji svobodné demokratické společnosti v České republice, uvítáme tipy na zajímavé lidi, kterým záleží na kvalitě státu kde žijeme a není jim lhostejné co se u nás děje a chtěli by aktivně pomáhat a tvořit lepší Česko. ...více o nás

Lidé Sedmero.org

Hledáme rozumné a odvážné lidi

Hledáme lidi, vymýšlíme řešení a strategii, jak je realizovat. Pokud se podíváte na obraz světa, jak nám ho sypou do hlav masmédia, nebudete z toho asi výskat štěstím. Strašení lidí, populismus,[...]

Cíle pro Sedmero

Skvělé Česko pro lidi

Naším cílem je pomáhat tvůrčím a pozitivním způsobem rozvíjet naši zemi, stmelovat lidi a společně se soustředit na to podstatné pro rozumný rozvoj České republiky jako nejlepšího místa pro život nás a našich dětí. Chceme skvělé Česko pro všechny občany bez rozdílu barvy, orientace, velikosti peněženky, vyznání či váhy. Ctíme po mnoho tisíce let rostoucí kořeny naší civilizace a vážíme si moudrosti našich předků. Proto chceme aby demokratická Česká republika
 1. ctila svobodu pro všechny bez rozdílu jako nejvyšší hodnotu
 2. měla jasné právo a rovnost před spravedlností v demokratické sekulární zemi
 3. vyžadovala od lidí odpovědnost za činy a rozvíjela vzdělanost a konkurenceschopnost populace
 4. pomáhala potřebným s odmítnutím jakékoliv formy diskriminace
 5. pečovala o kulturní krajinu, sdílenou infrastrukturu a kvalitu životního prostředí
 6. chránila bezpečí jednotlivce a rodin před přírodními živly, agresory a to včetně potenciálně zneužitelné státní "(ne)moci"
 7. inovujeme stát, tak aby byl rozumný a sloužil svým občanům a nehrabal se jim v soukromí; chceme moderní stát s minimalizací byrokracie a úřadů na rozumnou a smysluplnou míru

Jak nám můžete pomoci?

 • Šiřte a sdílejte naše myšlenky, příspěvky a obsah v osobní komunikaci s přáteli a dalšími rozumnými lidmi. Pomáhejte nám na sociálních sítích.
 • Přijďte na naše akce a vymýšlejte s námi odpovědná řešení a strategii, jak je uvádět do života.
 • Přispějte nám na naši činnost, ať již platbou dobrovolného vstupného na některou z našich akcí, za materiály a dárky či přímo finančním darem na transparentní účet na účel dle Vašeho svobodného výběru.
TOP